La data de 30 august 2021, a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în  domeniul achizițiilor publice („OG nr. 3/2021”).

Cu scopul de a simplifica procedurile de achiziție publică, OG urmărește în principal micșorarea termenelor de desfășurare a procedurilor. Prin acest act normativ au operat modificări atât la nivelul  legislației privitoare la remedii, cât și la cel al legislației care reglementează procedurile de achiziție publică, respectiv – Legea nr. 101/2016, Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016.

Cele mai importante modificări sunt cele efectuate la nivelul Legii nr. 101/2016. Printre acestea amintim:

–       obligația autorității contractante de a semna contractul cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor/ hotărârii judecătorești în primă instanță, de menținere a rezultatului procedurii; iar decizia pronunțată în primă instanță este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia; cu siguranță vor apărea situații inedite în practică, generate de anularea hotărârilor prin care s-a validat inițial o anumită procedură, dacă obligațiile contractuale deja au început să fie executate;

–       în situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale; astfel, operatorii economici vor trebui să dea dovadă de o diligență sporită la momentul demarării procedurii judiciare;

–       în cazul în care se solicit de către operatorul economic plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedură, întinderea reparației prejudiciului este limitată la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire;

–        introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătorească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi revin;

–        mărirea cuantumului maxim al cauțiunii pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera b) de la 880.000 lei la 2.000.000 lei – această creștere va determina o descurajare a operatorilor economici de a recurge la concursul controlului jurisdictional, de vreme ce suma aferentă cauțiunii este blocată o perioadă considerabilă de timp, restiuirea acesteia fiind posibilă după cel puțin 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii CNSC;

Cu privire la legea nr. 98/2016 trecem în revistă următoarele modificări:

–       redefinirea termenului de subcontractant/subantreprenor- s-a restrâns sfera de aplicare al termenului de subcontractant doar la executarea unor părți/elemente ale lucrărilor/serviciilor, fiind exceptată furnizarea anumitor părți sau elemente ale lucrărilor/serviciilor cu specificarea expresă a faptului că punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezenței legi;

–       nu doar subcontractanții propuși în ofertă vor trebui să respecte aceleași obligații ca și ofertanții în domeniul mediului și al relațiilor de muncă, ci și cei implicați/declarați ulterior semnării contractului;

–       abrogarea prevederilor care se referă la solicitarea criteriilor de calificare şi selecție, în cazul procedurii simplificate, sub pragul de publicare în JOUE;

–        eliminarea obligației operatorului economic, declarat câștigător în cadrul unei proceduri, de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru, pentru acestea din urmă fiind suficientă o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor fiscale; această modificare este bine-venită în contextul în care în practică există operatori economici cu mai multe sedii secundare/puncte de lucru, obținerea documentelor consumând resurse de timp;

–       S-a înlăturat posibilitatea prelungirii termenului stabilit pentru prezentarea documentelor justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE;

–       S-a modificat termenul pentru care se putea prelungi raportul procedurii, fiind prevăzute termene specifice în funcție de fiecare procedură în parte; de asemenea durata termenului în care măsurile dispuse de instanță/CNSC trebuie puse în aplicare, s-a redus de la 20 de zile, la 10 zile;

În contextul modificărilor operate, prevederile cu un impact major sunt cele referitoare la obligația de a încheia contractul înainte de pronunțarea unei decizii definitive de instanță asupra procedurii, cea de reducere a termenelor și cea prin care se definește expres noțiunea de subcontractant. Practica va stabili dacă aceste modificări sunt salutare, dacă au adus într-adevăr clarificări, sau dacă vor genera noi controverse în materie.

Av. Iosub Monica Mihaela

Pin It on Pinterest

Share This